Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban. Ngoài ra còn có 5 phó trưởng ban và 16 thành viên.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Quảng Nam đạt mục tiêu đề ra; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.

TAGS