Thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ hợp tác, vận động, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân nước ngoài hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Phấn đấu đến năm 2025 tranh thủ vận động, thu hút các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Vận động, thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi dựa trên nhu cầu và thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, từng dân tộc, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, bảo vệ môi trường; vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi.

TAGS