Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

CHÂU NỮ |

Để ghi nhận, biểu dương và khuyến khích các cá nhân, gia đình có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu (14.6.2020).

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ cấp 100 giấy chứng nhận cho cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu với tặng phẩm hoặc tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/cá nhân, gia đình được tôn vinh.

Những người HMTN tiêu biểu tính đến năm 2020 được các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học và ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, giới thiệu theo 4 tiêu chí: có số lần hiến máu nhiều nhất (đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng: có số lần hiến máu ít nhất từ 10 lần trở lên; đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện khu vực miền núi: có số lần hiến máu ít nhất từ 7 lần trở lên, trừ những người đã tham gia lễ tôn vinh các năm 2017, 2018, 2019). 

TAGS