Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

P.V |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025" (giai đoạn II), với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 11,6 tỷ đồng.

Đề án nhằm
Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đ.N

Mục tiêu của đề án là nâng cao ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở vùng DTTS của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình triển khai các nội dung, nhiệm vụ của đề án phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng tộc, họ trong đồng bào DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong hôn nhân ở vùng DTTS...

Phạm vi đề án được thực hiện tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Núi Thành và Tiên Phước.

TAGS