Ban hành 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NG.ĐOAN |

UBND tỉnh đã có Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chương trình hành động đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Trong đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tập trung xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cấp bách và lâu dài nhằm chỉ đạo, đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động công vụ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh. Phân công trách nhiệm, xác định rõ quyền hạn, phương pháp tiến hành của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém, suy thoái; tạo nên chuyển biến rõ nét về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng niềm tin trong nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về bộ máy hành chính tỉnh Quảng Nam trong sạch, minh bạch, tận tụy phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân, tổ chức; kịp thời khen thưởng, biểu dương những gương điển hình, tạo động lực thi đua rèn luyện đạo đức cách mạng, thi đua làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

NG.ĐOAN