Bồi dưỡng cảm tình đảng cho 127 quần chúng

Ngọc Lâm - Trọng Lĩnh |

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 127 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ 8 đến 11.10), các học viên được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Sáng 8.10, Thường trực Huyện ủy Phú Ninh tổ chức giao ban với 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về tình hình công tác xây dựng Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 125 đảng viên mới, đạt 80,12% chỉ tiêu giao cho cơ sở và 103% so với chỉ tiêu đăng ký với tỉnh từ đầu năm.

Ngọc Lâm - Trọng Lĩnh