Bước trưởng thành

TÂM AN |

Ngày mai 17.7, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Giang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm tái lập huyện. Gắn với chặng đường đi qua, Đảng bộ huyện Đông Giang đã thực sự trưởng thành, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn…, nhất là trong nửa đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Một góc trung tâm hành chính huyện Đông Giang.Ảnh: THÀNH CÔNG
Một góc trung tâm hành chính huyện Đông Giang.Ảnh: THÀNH CÔNG

Nửa nhiệm kỳ nỗ lực

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVII, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy nhìn nhận kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ: “Thứ nhất, xây dựng các trang trại nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc nông - lâm nghiệp kết hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thứ hai, tập trung nâng cao năng lực cho người dân và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, chú trọng đội ngũ cán bộ hành chính các cấp. Thứ ba, tranh thủ các dự án cơ hội để đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại và chú trọng hệ thống giao thông liên thôn. Điều đáng mừng là 3 nhóm mục tiêu lớn đề ra cũng chính là 3 khâu đột phá chính cơ bản hoàn thành kế hoạch”.

“Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển địa phương, cần tôn trọng tính thực tế về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm tính người của vùng núi, tránh áp đặt từ bên trên xuống bên dưới. Trong công tác vận động quần chúng, phải lấy lợi ích kinh tế của hội viên, đoàn viên và nhân dân làm nền tảng phát động phong trào”.
(Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Nguyễn Bằng)

Ở mục tiêu nâng cao năng lực cho người dân và đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Đông Giang xác định trọng tâm từ việc xây dựng, phát triển đảng ở cơ sở. Theo ông Tiến, địa phương xác định chú trọng tập trung cho công tác cán bộ. Tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu quy củ và có nền nếp thì mới có tiếng nói với người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ được quan tâm nhiều hơn. Với các chi bộ thôn, chi bộ sinh hoạt ghép còn nhiều hạn chế được tăng cường cán bộ có năng lực tâm huyết về sinh hoạt nhằm gầy dựng phong trào. Tuy nhiên, ông Tiến cũng cho rằng vẫn còn nhiều chỉ tiêu Đông Giang chưa thực hiện được. Cụ thể, vẫn có thôn chưa phát triển được đảng viên, nhiều thôn còn sinh hoạt ghép. “Sinh hoạt ghép có nhiều hạn chế trong việc triển khai các chương trình nghị quyết, phát huy từng điểm mạnh của các thôn hoặc phát triển đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, huyện ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy, chi bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tất cả các thôn đều có chi bộ” - ông Nguyễn Đức Tiến nói.

Bước trưởng thành

Vượt qua khó khăn, thách thức từ những ngày mới thành lập, Đảng bộ huyện Đông Giang đã không ngừng nỗ lực để thực sự trưởng thành, nâng cao tầm nhìn và năng lực hoạt động thực tiễn. Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Nguyễn Bằng khẳng định: “Sự trưởng thành thể hiện rõ ở nhận thức bản chất từ đặc điểm thực trạng tình hình, đề ra phương hướng đúng, quan điểm nhất quán, nguyên tắc giữ vững, phương châm kiên trì và linh hoạt. Theo tôi, công tác đánh giá cán bộ ở địa phương được thực hiện khá nghiêm túc. Lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính. Điều đó đã gạn lọc, xác định được đối tượng cán bộ và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ”. Trong tổng số 191 cán bộ huyện Đông Giang hiện nay, cơ cấu cán bộ người đồng bào Cơ Tu chiếm 35,08% (tăng 15,08%), lực lượng trẻ 35,08% (tăng 16,98%)… “Công tác quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ triển khai tích cực, đã chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ dự bị, kế cận các chức danh chủ chốt, hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hiện huyện ủy cũng đã chuẩn bị một bước cho nhiệm kỳ 2020 - 2025” - ông Nguyễn Bằng cho biết.

Đảng bộ huyện Đông Giang hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng (11 đảng bộ xã, thị trấn; 5 đảng bộ và 16 chi bộ trực thuộc). Số tổ chức cơ sở đảng vững mạnh bình quân hàng năm đạt gần 60%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện phát triển được 356 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ (350); tách 5 chi bộ thôn sinh hoạt ghép để thành lập 10 chi bộ độc lập; đến nay có 88 (trong tổng số 95) thôn có chi bộ độc lập.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, phương thức lãnh đạo cũng theo đó đổi mới. Theo ông Bằng, 2 vấn đề quan trọng là tích cực giám sát và phản biện trong việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, cũng như các cơ chế, chính sách đã được ban hành, triển khai thực hiện trên thực tế đem lại nhiều hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Bằng nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tư tưởng, đoàn kết là sức mạnh. Chính vì vậy, khi đề xuất chủ trương, triển khai thực hiện công việc gì chúng tôi đều đưa ra hội ý, bàn bạc để thống nhất, trưng cầu ý kiến nhân dân…”. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đều thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, nhằm đánh giá chương trình đăng ký hành động gắn với chất lượng sinh hoạt của chi bộ được phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ. Nhờ vậy, địa phương đã triển khai làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng và triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

TÂM AN