Cán bộ, đảng viên nói về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: Mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

VINH ANH (ghi) |

Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (bế mạc chiều 10.5) đã bàn và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quan tâm đến nội dung của hội nghị lần này, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 5 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lưu Thị Bích Ngọc:

“Cần đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp”

Hiện nay, chủ trương chung Đảng, Nhà nước là đang tập trung đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại một số lĩnh vực then chốt, trọng yếu, liên quan đến an ninh quốc gia. Theo đánh giá chung, các doanh nghiệp nhà nước đang quá cồng kềnh về bộ máy như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu: “Doanh nghiệp nhà nước như những cỗ xe cồng kềnh đi giữa phố đông người”. Do đó việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là một trong những yêu cầu cấp thiết. Và thực tế, Đảng và Nhà nước đang khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển, từ cơ chế cho vay vốn, thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn như chính sách cho thuê đất, giãn thuế.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khi mới thành lập chủ yếu là tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp nhà nước, nhưng qua 12 năm, doanh nghiệp nhà nước chỉ còn một số ít. Hiện toàn tỉnh còn 11 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 12 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ, 6 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, có 19 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần không còn vốn nhà nước. Sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp đã có sự tái cấu trúc bộ máy mạnh mẽ và đã mang lại những kết quả tốt. Như vậy, chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển là một tất yếu.

Hội nghị Trung ương 5 lần này đã bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến sự phát triển của đất nước, đặc biệt là bàn sâu về kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Đảng có chủ trương, nghị quyết để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển; tuy nhiên để nghị quyết đi vào cuộc sống các cấp chính quyền cần minh bạch, đơn giản trong thủ tục cấp phép kinh doanh, định hướng ngành nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính, thành lập các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, tìm đầu ra sản phẩm. Quan trọng là phải đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

VINH ANH (ghi)

Ông Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy:

“Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển”

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Điều này thể hiện việc Đảng đổi mới tư duy phát triển, và muốn đưa đất nước phát triển, thực hiện thành công sự nghiệp CNH - HĐH, phải dựa vào sự đóng góp nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân trong nước. Như vậy, yêu cầu quan trọng đặt ra là tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện mạnh mẽ cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo môi trường hợp tác và cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị Trung ương 5 lần này, Trung ương đã bàn chủ trương cho tích tụ ruộng đất, đây là một điều kiện rất thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, không còn tình trạng sản xuất theo kiểu manh mún, thiếu bền vững. Có thể thấy, cơ cấu kinh tế của đất nước đang chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ ngày càng giảm, nhưng nếu tạo điều kiện thuận lợi, có các cơ chế thu hút hiệu quả doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp thì nhất định mức đóng góp vào nền kinh tế của nền nông nghiệp không hề nhỏ. Theo tôi, phải quan tâm ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân vì điều kiện ban đầu của họ còn hạn hẹp, vốn liếng đều tự bỏ ra để kinh doanh.

Ở Quảng Nam, cũng chia sẻ thêm rằng, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết thể hiện rõ quan điểm của tỉnh về phát triển vùng động lực đông nam và vùng tây. Cùng với đó, tỉnh tập trung mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. Mới đây, phong trào khởi nghiệp được phát động rộng rãi trên địa bàn, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp luôn được tỉnh quan tâm thực hiện, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển.

NGUYÊN ĐOAN (ghi)

Ông Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình:

“Phải truy đến cùng đối với các vấn đề còn tồn tại”

Tôi luôn tâm đắc với quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề xem xét, xử lý cán bộ là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm” trong xử lý sai phạm. Và thực tế, thời gian vừa qua, đã có nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc và tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng. Việc xem xét, xử lý như vậy đã thể hiện thái độ thận trọng nhưng cũng rất kiên quyết của Đảng đối với các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên. Xử lý như vậy bước đầu đã góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tôi rất đồng tình, ủng hộ với quyết định của Đảng về thi hành kỷ luật tại hội nghị lần này. Tôi cũng tin rằng, trong thời gian đến, Đảng sẽ tiếp tục chỉ đạo kiên quyết nhằm làm rõ đối với các vấn đề còn tồn tại, phải truy đến cùng để làm rõ trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào. Làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm, không có “vùng cấm” cho bất kỳ ai, đang ở cương vị công tác nào, có như vậy Đảng sẽ ngày càng củng cố được niềm tin trong nhân dân, cán bộ, đảng viên. Đồng thời đánh tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người cán bộ, đảng viên cũng nhìn vào đó để tự răn mình nhằm tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYÊN ĐOAN (ghi)

Trung ương Đảng quyết nghị 5 nội dung
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến 10.5.2017, tại thủ đô Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:
1. Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các nghị quyết nói trên.
2. Tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.
4. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính đảng năm 2016.
5. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
T.S (theo “Thông báo Hội nghị Trung ương 5 khóa XII”)