Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa"

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 12.4, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, để cụ thể hóa Kết luận 21, ngày 25.10.2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), với trách nhiệm được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần kết luận, các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, xây dựng hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” lần này là dịp để đánh giá, kiểm điểm về kết quả khai triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong 5 năm qua; trong đó có trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu đối với nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

Qua đó, tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời kịp thời đề ra giải pháp phát huy các ưu điểm, khắc phục nhanh, dứt điểm các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được nhìn nhận.

TAGS