Chú trọng phát hiện nhân tố tích cực

HÀN GIANG |

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu về tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó cần hết sức coi trọng việc phát hiện nhân tố tích cực để biểu dương, nhân rộng. Mục đích công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhằm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý kỷ luật thích đáng đối với những trường hợp chấp hành không nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ được giao. Do vậy, ủy ban kiểm tra (UBKT) và đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra Đảng phải nắm vững nhiệm vụ, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Theo ông Phan Thanh Thiên - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, trong tình hình hiện nay, khi mà toàn Đảng đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì việc đổi mới công tác kiểm tra trong Đảng là cần thiết. Do xuất phát từ thực tiễn và cũng chính là đòi hỏi bên trong của Đảng. Một trong những yêu cầu về đổi mới đối với công tác này là phải có sự phân biệt rành mạch giữa nội dung, phạm vi, tính chất sai phạm của cán bộ, đảng viên thuộc chức năng, thẩm quyền kiểm tra, xử lý trong nội bộ Đảng với các cơ quan Nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật. Tinh thần đổi mới là phải đảm bảo hiệu lực, chất lượng và hiệu quả của hoạt động công tác kiểm tra; xử lý kỷ luật Đảng phải đảm bảo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; kỷ luật sắc - vừa tự giác, vừa nghiêm túc. “Nếu không đổi mới công tác kiểm tra thì chưa thể khẳng định đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Lâu nay công tác kiểm tra, giám sát của Đảng còn nặng về việc phát hiện, xử lý kỷ luật mà chưa thật sự chú trọng đúng mức đến việc phát hiện nhân tố tích cực. Vì vậy, trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay phải hết sức coi trọng phát hiện nhân tố tích cực, tổng kết và phổ biến những tấm gương, bài học kinh nghiệm tốt, góp phần phát huy ưu điểm, phòng ngừa khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời phải tiến hành theo quy định, quy trình nhất định; làm chặt chẽ, trách nhiệm, coi trọng thẩm tra, xác minh, làm rõ đúng sai, ưu khuyết điểm vi phạm. Từ đó có kết luận, xử lý nghiêm các sai phạm để cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục cho cán bộ, đảng viên. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cũng như những vi phạm trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục tình trạng quan liêu, mất dân chủ” - ông Thiên nói.

HÀN GIANG