Công tác giám sát của đoàn thể chính trị - xã hội: Đôi điều suy nghĩ

NGUYỄN THANH HẢO |

Công tác giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội là theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiến nghị với tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cấp ủy các cấp cần có biện pháp thiết thực lãnh đạo đoàn thể tăng cường công tác giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Ảnh: PH.GIANG
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Ảnh: PH.GIANG

Từ thực trạng

Thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở luôn tranh thủ ý kiến tham gia của đoàn thể cùng cấp, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Từ đó, các chương trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được cụ thể hóa có hiệu quả ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác giám sát của đoàn thể không chỉ để thực hiện, bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ tổ chức đảng ở cơ sở mà còn phát hiện nhân tố mới, tích cực giúp cho Đảng, chính quyền ở cơ sở nhân lên điển hình, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, đảng bộ, xây dựng cơ quan văn hóa, tổ chức đảng và chính quyền ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tuy vậy, có cấp ủy và ban chấp hành đoàn thể cơ sở nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình theo quy định của Đảng, hướng dẫn của các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong triển khai thực hiện, một số chi ủy, đảng ủy chưa có giải pháp cụ thể để đoàn thể cùng cấp tham gia chủ trương, nhiệm vụ của Đảng từ việc xây dựng phương hướng đến triển khai thực hiện, nhất là tổng kết để tiếp tục xác định rõ vai trò của Đảng trong lãnh đạo chính trị, thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Cạnh đó, không ít ban chấp hành công đoàn, chi đoàn chưa thực hiện tốt chức năng của mình; chưa dám nói thẳng, nói thật.

Năm 2014 và những năm tiếp theo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có kế hoạch giám sát thường xuyên các chi ủy, đảng ủy cơ sở để mọi tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nội dung này. Triển khai thực hiện công tác giám sát của đoàn thể đối với tổ chức đảng, chính quyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện bản chất của Đảng, của chế độ, do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ xem việc thực hiện quy chế trên là một trong những yêu cầu quan trọng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm.

Công tác giám sát của đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền với những hạn chế đã nêu có nhiều nguyên nhân. Trong đó, phải kể đến công tác giáo dục và tính tiền phong gương mẫu ở một số cán bộ lãnh đạo chưa tốt; tính chiến đấu trong hệ thống chính trị ở cơ sở chưa được phát huy mạnh mẽ; đảng viên là cán bộ lãnh đạo có khi vẫn nặng tính bảo thủ, ít chịu lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của đoàn thể… Thực trạng trên làm cho công tác giám sát của công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở đã khó lại càng khó.

Đến giải pháp

Để thực hiện tốt công tác giám sát, góp phần xây dựng Đảng, cấp ủy mà trực tiếp chi ủy cần thường xuyên tăng cường giáo dục, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của Đảng, nhất là các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng giai đoạn hiện nay. Cấp ủy, ban chấp hành đoàn thể, đoàn viên, hội viên cần xác định được mục đích, tính chất, nội dung, phương pháp, quyền hạn, trách nhiệm trong công tác giám sát; phải thấy rõ vai trò giám sát của mình trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Với vai trò của mình, cấp ủy định hướng ban chấp hành các đoàn thể xây dựng quy chế giám sát tổ chức ở cơ sở đảng và cán bộ lãnh đạo cơ quan, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các đoàn thể về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi ủy, đảng ủy cơ sở động viên đảng viên, quần chúng tập trung giám sát để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Mặt khác, đảng viên lãnh đạo ở cơ sở phải thực sự gương mẫu về nhiều mặt, tiêu biểu trong thực hiện một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và là tấm gương sáng về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Người đứng đầu của các thành viên trong hệ thống chính trị luôn sâu sát đảng viên, biết lắng nghe và tích cực tiếp thu, thực hiện tốt các tâm tư, đề xuất chính đáng của đoàn thể, đảng viên, đoàn viên nhằm tạo động lực để công tác giám sát của đoàn thể thành hiện thực trong cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng.

Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung lãnh đạo công đoàn, Đoàn thanh niên về thực hiện nhiệm vụ giám sát các tổ chức, cá nhân là đảng viên lãnh đạo trong đơn vị vào chương trình công tác và định kỳ xem xét, đánh giá để từng bước bổ sung, hoàn chỉnh quy chế, nội dung, giải pháp thực hiện chương trình đã đề ra. Ban chấp hành đoàn thể ở các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh xem công tác giám sát tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp là một trong nhiều nội dung quan trọng đối với nhiệm vụ về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Trong triển khai thực hiện, các đoàn thể cần chú trọng công tác thi đua, khen thưởng những tổ chức, đảng viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác này; những tập thể, cá nhân không thực hiện quy chế giám sát và thực hiện không tốt cần nhắc nhở kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh về chấp hành chủ trương của Đảng.

NGUYỄN THANH HẢO