Công tác kiểm tra, giám sát năm 2022: Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

HÀN GIANG |

Năm 2022, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hướng vào phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gắn việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị.

Liên quan đến vụ việc khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng (Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh) đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình cho biết, UBKT Tỉnh ủy đang nắm thông tin, sẽ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Liên quan đến vụ việc khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng (Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh) đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình cho biết, UBKT Tỉnh ủy đang nắm thông tin, sẽ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Giám sát việc nêu gương

Trong năm, thực hiện kiểm tra, giám sát (KT-GS) theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng, 12 đảng viên và 5 đoàn giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng, 12 đảng viên (đạt 100% kế hoạch).

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, nội dung KT-GS tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp mình.

Đặc biệt, chú trọng KT-GS công tác tổ chức, cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương...

Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 737 tổ chức đảng (bằng năm 2021) và 2.376 đảng viên (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021); giám sát chuyên đề 707 tổ chức đảng (tăng 4%) và 1.715 đảng viên (tăng 17%). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 104 tổ chức đảng (tăng 27%) và 326 đảng viên (tăng 35%).

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và cảnh cáo; kỷ luật 277 đảng viên vi phạm (217 khiển trách, 35 cảnh cáo, 4 cách chức, 21 khai trừ). UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách; kỷ luật 143 đảng viên (69 khiển trách, 39 cảnh cáo, 1 cách chức, 34 khai trừ).

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy đã giám sát 2 tổ chức đảng.

Trong đó, đối với Đảng ủy Sở Công Thương và người đứng đầu cấp ủy, bên cạnh ưu điểm, báo cáo giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thường xuyên, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan còn hạn chế; chỉ đạo thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cán bộ, công chức, đảng viên có trường hợp chưa nghiêm túc, nhất là trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Từ kết quả thực hiện KT-GS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá đúng những ưu điểm, kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên được KT-GS khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Điểm mới trong năm 2022 là ngoài chương trình, kế hoạch KT-GS của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy cũng đã ban hành chương trình, kế hoạch KT-GS. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chương trình, kế hoạch KT-GS của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch KT-GS của cấp mình để triển khai thực hiện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-GS theo Điều lệ Đảng quy định cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

UBKT các cấp phát huy trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, nhất là tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá, qua công tác KT-GS, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục.

Đồng thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo nội dung, tính chất, mức độ, tác hại vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

TAGS