Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Ghi ở một đảng bộ

LÊ MAI |

Tạo chuyển biến về chất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên... là những kết quả mà Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đạt được sau nửa nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.

Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2012.
Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2012.

Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam hiện có 61 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Địa bàn hoạt động rộng, dàn trải trên toàn tỉnh, vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ đơn vị gặp không ít khó khăn. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty xác định: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy công ty cho biết, ngay từ đầu năm, UBKT Đảng ủy đơn vị đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ chủ thể, đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra, UBKT Đảng ủy công ty tham mưu cho đảng ủy thành lập Tổ kiểm tra do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy làm tổ trưởng. Tổ kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với phương châm “Kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm; giám sát phải mở rộng”.

Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đã đi vào nền nếp. Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và UBKT được nâng lên, trong đó chú trọng theo hướng chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chính điều này đã góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra của đảng ủy đơn vị. Ông Nguyễn Thanh Dũng cho biết, riêng từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy công ty đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra tại Chi bộ Môi trường đô thị các huyện, Chi bộ Chi nhánh Tam Kỳ và Chi bộ Văn phòng công ty. Qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy công ty thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại và kiến nghị Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ kịp thời chấn chỉnh. Trong đó, nổi lên vấn đề: tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thực hiện tốt, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa đạt yêu cầu đề ra. Ông Dũng phân tích: “Theo quy định, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện mỗi năm 4 lần, nhưng trong 3 chi bộ được kiểm tra, có chi bộ mới tổ chức họp chuyên đề  1 lần/5 cuộc họp chi bộ. Các chi bộ có tổ chức thì nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa đi sâu vào vấn đề cần phải đưa ra chi bộ thảo luận, mổ xẻ để có hướng giải quyết và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Trong khi đó, các nội dung sinh hoạt chuyên đề thường thiên về công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh, còn thiếu nội dung chuyên đề công tác xây dựng Đảng”.

Một hạn chế khác ở các đơn vị trực thuộc công ty là trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ vẫn còn một số thiếu sót nội dung. Trong đó, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước chưa được triển khai thường xuyên... Điều nữa, đảng viên chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Những ý kiến phát biểu nếu có thì cũng chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh. “Đáng mừng là qua công tác kiểm tra, giám sát, khi tổ công tác nêu lên các vấn đề còn tồn tại, các chi ủy đã thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu và khắc phục kịp thời, xây dựng tác phong, nền nếp làm việc chuẩn mực, khoa học; tạo tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng ngày càng cao... Từ đó thúc đẩy các hoạt động phong trào; hoạt động công ích và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả và ngày càng phát triển. Đặc biệt, củng cố được niềm tin trong đảng viên và quần chúng đơn vị” - ông Dũng nói.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đảng nhằm ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng lãng phí. Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đặt ra nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của cấp ủy; kiểm tra, giám sát đảng viên. Đặc biệt, chú ý hoạt động giám sát theo tinh thần mở rộng, nhưng có trọng điểm, lấy “xây” là chính. Đảm bảo giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, khắc phục tồn tại, khuyết điểm mà các cá nhân, tập thể đã tự nhìn nhận trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

LÊ MAI