Công tác xây dựng Đảng ở Đại Lộc

NGUYỄN CÔNG THANH (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc) |

Với phương châm “đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng”, năm qua Đảng bộ huyện Đại Lộc đã có nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực…

Huyện ủy Đại Lộc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: Đ.L
Huyện ủy Đại Lộc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: Đ.L

Tác động từ tư tưởng

Vấn đề đầu tiên Huyện ủy Đại Lộc xác định phải đổi mới để có thể tạo nền tảng là công tác chính trị, tư tưởng. Do đó, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được địa phương gắn với xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ. Đặc biệt, sau mỗi đợt quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá nhận thức về chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bài thu hoạch yêu cầu viết tay để hạn chế tình trạng sao chép đồng thời cũng thể hiện ý thức chấp hành của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập chỉ thị, nghị quyết. Huyện ủy còn thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực, mời báo cáo viên của Tỉnh ủy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III báo cáo các nội dung. Việc đổi mới cách thức truyền đạt này góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: H.L
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: H.L

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đại Lộc chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể. Trong năm 2018, Đại Lộc phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh. Kết quả Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 4.702 bài dự thi đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Qua chấm chọn, đã khen thưởng, trao giải cho 11 tập thể và 19 cá nhân có bài dự thi xuất sắc. Huyện ủy còn tổ chức giao lưu với các điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đề nghị UBND huyện khen thưởng 13 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2018. Đây cũng là một cách làm mới nhằm nâng cao nhận thức và góp phần nâng cao chất lượng học tập, làm theo Bác trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Nâng cao chất lượng

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Đại Lộc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng giải quyết từng mặt khó khăn của tổ chức cơ sở đảng để xây dựng đạt tiêu chí trong sạch vững mạnh. Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác để theo dõi, nắm bắt tình hình ở các tổ chức đảng địa phương, đồng thời kiến nghị có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ huyện Đại Lộc được thực hiện dân chủ, công khai, theo quy trình đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Đội ngũ cán bộ luôn được kiện toàn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và đạt kết quả tốt. Trong năm 2018, đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý đối với 40 trường hợp; cử 11 cán bộ tham gia đào tạo cao học chuyên ngành, 3 cán bộ tham gia học cao cấp lý luận chính trị…

Để Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng của huyện Đại Lộc chú ý thường xuyên. Năm 2018, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng, 47 đảng viên; giám sát 46 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Toàn huyện đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng, 23 đảng viên; cảnh cáo 4 đảng viên vi phạm trên các lĩnh vực. Hầu hết tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều nhận thấy những sai phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.    

Có thể khẳng định, với những cách làm mới, sáng tạo, chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Đại Lộc ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Đảng bộ huyện Đại Lộc xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN CÔNG THANH
(Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc)