Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc sẽ diễn ra trước 15.8.2020

TR.NHAN - NH.DUY |

Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai chỉ thị, kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Chỉ thị số 45- CT/TU năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 111-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, các chi bộ cơ sở dự kiến đại hội hoàn thành vào tháng 1.2020, riêng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đại Nghĩa hoàn thành vào 12.2019. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ từ 4.2020 và hoàn thành vào trung tuần 6.2020. Đại hội đảng bộ huyện sẽ diễn ra trước 15.8.2020. Ông Nguyễn Công Thanh nhấn mạnh, để đại hội các cấp được diễn ra thành công, tốt đẹp, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong nhân dân; xây dựng kế hoạch nhân sự đại hội theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra...

TAGS