Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Củng cố tổ chức cơ sở đảng

NGUYỄN ĐÌNH KHÂM |

Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 2 (2010-2015), công tác xây dựng Đảng của đảng bộ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Nga trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW.
Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Nga trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW.

Ngay từ đầu, Đảng ủy Khối xác định việc tổ chức xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đó góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện Nghị quyết 22-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Đảng ủy Khối chú trọng xây dựng và kiện toàn các cấp ủy cơ sở bảo đảm số lượng và chất lượng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm củng cố, nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy. Chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ tịch hội đồng quản trị (hội đồng thành viên) hoặc giám đốc doanh nghiệp đồng thời là bí thư cấp ủy. Các cấp ủy đảng nghiêm túc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra hàng năm; xây dựng và ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm, quý, tháng. Một số tổ chức đảng (nhất là các đảng bộ cơ sở có quy mô lớn) ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm trong đơn vị như: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát… Trong sinh hoạt, các chi bộ đều bám sát nghị quyết của cấp mình và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên nhằm triển khai, quán triệt, lãnh đạo, động viên đảng viên và quần chúng thực hiện. Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ đều đăng ký phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với cấp ủy cấp trên, nòng cốt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhất là đảng viên thường xuyên đi công tác và làm việc xa.

Nhờ chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối được nâng lên, dân chủ được phát huy, đoàn kết được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững. Do vậy, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp trong khối cơ bản ổn định. Nhiều doanh nghiệp không những trụ vững mà còn làm ăn có lãi, bảo đảm tốt việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời, tích cực đóng góp công sức, kinh phí cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện… góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng tính kế thừa và phát triển. Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ đến có 42 đồng chí (gần gấp đôi số lượng cần bầu); cấp ủy cơ sở có 441 đồng chí cơ bản bảo đảm yêu cầu quy định. Toàn đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo được nhiều chuyển biến cơ bản. Công tác phát triển đảng viên mới luôn bảo đảm về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ Khối tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là “làm theo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên học tập và làm theo gương Bác. Sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi thảo luận các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được tiến hành thường xuyên, đều khắp và có nhiều tiến bộ so với trước đây.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiểm tra thi hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, chấm điểm, công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

NGUYỄN ĐÌNH KHÂM