Đảng ủy Khối Các cơ quan: 6 tháng đầu năm, kết nạp 102 đảng viên mới

XUÂN NGHĨA |

Chiều qua 14.7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Trần Xuân Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Sáu tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2015), gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo việc triển khai, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013…

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng đã kết nạp 102 đảng viên, xét chuyển chính thức cho 91 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 118 đồng chí. Qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03  về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng 39 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thọ lưu ý, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy chế phối hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan văn hóa và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính quyền, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Mặt khác, theo dõi đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy để lãnh đạo cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

XUÂN NGHĨA