Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)

XUÂN NGHĨA |

Sáng 20.8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho các đồng chí lãnh đạo của 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được quán triệt Nghị quyết “về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng, việc học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc đảng bộ nắm được quan điểm của Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghị quyết thiết thực, hiệu quả, vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống. Đồng thời tổ chức, tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết và các kết luận; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đồng thời chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp.

* Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2.9.2014 cho các đồng chí đảng viên 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, gồm: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Ngọc Ca (Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

XUÂN NGHĨA