Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quảng Nam: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

X.NGHĨA - C.ĐẠI |

Hôm qua 4.3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và tập huấn chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho gần 300 bí thư, phó bí thư chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung về: Kết luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội trọng tâm là ba mũi đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Cũng tại hội nghị, các bí thư, phó bí thư chi bộ được Đảng ủy Khối triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tại cơ sở và hướng dẫn triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2014 về  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

X.NGHĨA - C.ĐẠI