Đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO NGUYÊN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông tri yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thông tri nêu rõ: các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi cấp ủy đảng phải phân công một ủy viên ban thường vụ (nơi không có ban thường vụ thì phân công phó bí thư) trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Đồng thời tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào DTTS.  Phát huy dân chủ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở vùng đồng bào DTTS. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở… Mặt khác, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ thân tộc, đồng tộc của đồng bào vùng giáp biên giữa Quảng Nam với tỉnh Sê Kông (Lào), góp phần bảo vệ chủ quyền, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

BẢO NGUYÊN