Gợi ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXII cần tập trung thảo luận, tham gia ý kiến

BQN |

I. Về bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, tiểu mục như dự thảo Báo cáo chính trị đã hợp lý chưa? Cần điều chỉnh, sắp xếp gì không? Việc cân đối dung lượng trong các phần, mục, tiểu mục như vậy đã hợp lý chưa?

II. Về câu chữ, cách diễn đạt, văn phong, chú thích, biểu mẫu, phụ lục, số liệu... đã đảm bảo chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung thêm như thế nào? 

III. Về chủ đề của Đại hội: “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững”.

Chủ đề của Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí, khát vọng, là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam trong giai đoạn đến; vì vậy, đề nghị cho ý kiến đóng góp sâu sắc vào chủ đề Đại hội, nhất là cụm từ thể hiện mục tiêu: “xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững”.

IV. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI

Đề nghị cho ý kiến về: 

- Phần đánh giá tổng quát: “Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi, phát triển với quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo được quan tâm, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Các mặt xã hội có bước phát triển tốt, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới”.

- Những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI đã phản ánh đầy đủ, sát đúng với thực tiễn chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi nội dung nào không?

V. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Quảng Nam đến năm 2025

1. Về Mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển của cả nước”. 

Mục tiêu tổng quát nêu trên đã bảo đảm tính bao quát chưa? Đã thể hiện được quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam chưa? Nhận định triển vọng để hoàn thành mục tiêu tổng quát này?

2. Về các nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025

Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị có phù hợp, khả thi không, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...? 

Nên thêm, bớt chỉ tiêu nào để thể hiện tầm nhìn, vóc dáng của Quảng Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030?  

3. Về nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Về xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Đề nghị cho ý kiến các nội dung cụ thể trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đề xuất các giải pháp để đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

3.2. Về 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ đến

(1) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; (2) chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Việc xác định 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược như trên đã phản ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong nhiệm kỳ đến chưa? Những nội dung ưu tiên trong từng đột phá chiến lược? Có cần thêm nhiệm vụ đột phá nào nữa không?

3.3. Về định hướng phát triển kinh tế vùng

Những định hướng phát triển đối với vùng đồng bằng ven biển và vùng trung du, miền núi đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung những nội dung gì? Giải pháp để khơi dậy, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng? 

Đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, những nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần bổ sung những định hướng, giải pháp gì? Có phấn đấu đưa được Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước không?

 3.4. Về cơ cấu nền kinh tế

Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó, lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Đề nghị cho ý kiến về chiến lược này, cần bổ sung thêm những định hướng, giải pháp gì? 

3.5. Về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 

Những nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung thêm những định hướng, giải pháp gì, nhất là các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của Quảng Nam?

3.6. Về phát triển văn hóa, con người Quảng Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai

Những nhiệm vụ và giải pháp về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam, từng bước tạo ra thế hệ con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn phát triển mới; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai… đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững chưa? Những vấn đề gì nổi lên cần quan tâm tại khu vực đô thị, nông thôn? Cần bổ sung thêm những định hướng, giải pháp gì? Giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở?

3.7. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp

Những nhiệm vụ và giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp đề ra đã phù hợp với yêu cầu thực tiễn chưa? Cần bổ sung thêm những định hướng, giải pháp gì?

3.8. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp

Những nhiệm vụ và giải pháp về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đề ra như vậy đã đầy đủ chưa? Cần lưu ý đến những vấn đề gì? Cần bổ sung thêm những định hướng, giải pháp gì?

Đề xuất các giải pháp về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân? 

Ngoài những nội dung nêu trên, gắn với thực tiễn nơi các đồng chí đang sinh sống và công tác, đề nghị đề xuất thêm những vấn đề gì mới, có tác động lớn và lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

TAGS

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

BQN |

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG; PHÁT HUY DÂN CHỦ, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, BẢN SẮC VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG; HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, XÂY DỰNG QUẢNG NAM PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG