Kiểm tra, giám sát chỉnh đốn Đảng

T.ĐÔNG |

Trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được coi là nhiệm vụ then chốt và trở thành yêu cầu cấp bách. Cho nên, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những giải pháp quan trọng để giữ vững và nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Quảng Nam đã tích cực, chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, UBKT các cấp triển khai đồng bộ, khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Nhiều cấp ủy, UBKT các cấp quyết liệt, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra những vụ việc nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; chủ động tiến hành kiểm tra, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra.
Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp đã kiểm tra 292 tổ chức đảng và 847 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực có vấn đề nổi cộm, có dư luận, như: thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng; trong đó, khiển trách 21, cảnh cáo 8. Đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật 702 đảng viên (có 165 đảng viên là cấp ủy viên các cấp), với các hình thức khiển trách (527 đảng viên), cảnh cáo (127 đảng viên), cách chức (36 đảng viên), đặc biệt có 12 trường hợp bị khai trừ Đảng. Ngoài kỷ luật về mặt Đảng, có 3 trường hợp bị xử lý hình sự 3 và 15 trường hợp bị xử lý hành chính.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã nâng cao chất lượng giáo dục, cảnh tỉnh các tổ chức đảng, đảng viên. Cũng từ đó, mỗi cá nhân, tập thể tự đề ra các giải pháp tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các khuyết điểm, vi phạm trong nội bộ Đảng. Điều này góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, củng cố tổ chức bộ máy, giúp tổ chức đảng, đảng viên nơi được kiểm tra ổn định tư tưởng, tập trung, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

T.ĐÔNG