Kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

NGUYỄN THANH HẢO |

Để đại hội Đảng thành công, đảm bảo nội dung, yêu cầu, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kiểm tra giải quyết kịp thời tố cáo, khiếu nại, kỷ luật của Ðảng đảm bảo chất lượng.

Công tác “kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới” thường xuyên đặt ra và thực hiện nghiêm túc nhằm phòng ngừa, khắc phục kịp thời sai phạm, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, công tác kiểm tra phải đảm bảo phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Đảng đã xác định, kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của mình, mỗi lần trước đại hội Đảng, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương yêu cầu tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội. Do đó, cấp ủy cơ sở triển khai tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4.9.2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp” là nhiệm vụ quan trọng từ nay cho đến hết quý I năm 2015.

Trên tinh thần chỉ đạo của trung ương và vì sự thành công của đại hội Đảng nên chi ủy, đảng ủy cơ sở tập trung quán triệt đến đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, các bước tiến hành về việc chuẩn bị nội dung, nhân sự, các điều kiện khác phục vụ đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở cần tập trung thực hiện một số nội dung, cách làm cụ thể đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Trong đó, tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình các chi bộ trực thuộc và đảng viên, tập trung ở những nơi có biểu hiện nội bộ không thống nhất, đảng viên có dư luận không tốt, trước hết là cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong diện quy hoạch nhân sự cấp ủy, UBKT cấp mình, nhân sự dự kiến tham gia đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. Từ kết quả giám sát, cần tổng hợp, phân tích thông tin kỹ càng, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo tổ chức có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra vi phạm là nhiệm vụ quan trọng nên tiến hành phải chặt chẽ, kết luận đúng - sai phải trên cơ sở thẩm định rõ ràng. Đảng viên sai phạm có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở báo cáo về UBKT đảng ủy cấp trên xem xét, giải quyết theo quy trình, quy định. Giám sát, kiểm tra, xử lý đảng viên vi phạm trước đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở là nội dung rất cần thiết nhưng hết sức khó khăn, phức tạp nên phải thực hành chu đáo, đảm bảo yêu cầu về phương châm, nguyên tắc và kết thúc trước đại hội cơ sở 25 ngày.

UBKT các cấp nắm chắc tình hình, phân loại các đơn thư tố cáo (nếu có), xây dựng kế hoạch kiểm tra, giải quyết đúng nội dung, thẩm quyền. Trường hợp đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp ủy, UBKT cơ sở hoặc đơn có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của nhiều tổ chức thì báo cáo về UBKT đảng ủy cấp trên xem giải quyết hoặc đề nghị tổ chức đảng cấp trên giải quyết theo quy định. Tập trung giải quyết tố cáo các đảng viên trong diện quy hoạch nhân sự chi ủy, đảng ủy nhiệm kỳ tới. Qua giải quyết tố cáo, tổ chức đảng có thẩm quyền phải kết luận đúng - sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức, đảng viên bị tố cáo một cách rõ ràng, xử lý nghiêm minh trước khi khai mạc đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Nếu trường hợp tố cáo nhận được trong vòng 25 ngày, tính từ ngày nhận tố cáo đến trước ngày khai mạc đại hội thì không giải quyết nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo cấp ủy cấp mình, UBKT đảng cấp trên và chuyển hồ sơ cho cấp ủy cơ sở khóa mới giải quyết hoặc đề nghị giải quyết theo quy định. Trước đại hội Đảng, cấp ủy và UBKT cơ sở thường đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực của cuộc sống nên cần dùng trí tuệ, trách nhiệm, nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng và tình thương yêu đồng chí để đối xử, giải quyết, tạo sự ổn định tư tưởng đảng viên trước, trong và sau đại hội.

Cũng như cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở có trách nhiệm tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ trước đại hội. Nhiệm vụ này phải hết sức khách quan, trách nhiệm, đúng tiêu chuẩn, nội dung theo Chỉ thị  số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đánh giá cán bộ trước khai mạc đại hội Đảng cần chú ý làm rõ tư tưởng chính trị, phẩm chất, năng lực, phong cách, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết hợp với việc khắc phục khuyết điểm (nếu có) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18.8.2014 của Ban Tổ chức Trung ương có nêu: “Không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng) vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm”. Để đảm bảo chất lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ mới, cần nâng cao tinh thần tự phê bình, mạnh dạn nêu được hạn chế, nguyên nhân, cách khắc phục; tham gia góp ý cho đồng chí mình phải chân tình, khách quan. Trong đánh giá cán bộ phải thực hành dân chủ rộng rãi, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Có đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảng viên thì những đồng chí tham gia cấp ủy cũng như ủy ban kiểm tra cơ sở nhiệm kỳ tới mới đáp ứng yêu cầu, góp phần cho đại hội Đảng cấp trên thành công.

Trong bộn bề công việc cuối năm nay, theo yêu cầu của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vào dịp này phải tăng cường hơn cùng kỳ các năm trước nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng về chuẩn bị đại hội. Để công tác kiểm tra, giám sát trước đại hội Đảng đạt kết quả, cấp ủy và UBKT phải thực hiện theo kế hoạch, từ việc nắm tình hình, phân tích và tiến hành giám sát, kiểm tra theo quy định. Giải quyết những vấn đề nổi lên (nếu có) phải từ nguyên tắc, trách nhiệm, tình cảm của tổ chức đảng và người đứng đầu ở cơ sở. Từ những vài nét chung trên về công tác kiểm tra phục vụ đại hội, cấp ủy cơ sở có giải pháp hợp tình, hợp lý nhất, thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất, để đại hội Đảng ở cơ sở đạt kết quả, thành công.

NGUYỄN THANH HẢO