Kiện toàn Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 21.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng Tổ tiếp công dân; ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường làm Tổ phó. Ngoài ra còn có 11 người là đại diện các sở, ban ngành làm thành viên.

Tổ tiếp công dân có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức tốt việc tiếp công dân trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, nắm tình hình tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

Bên cạnh đó, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc, vận động công dân trở về lại địa phương khi có yêu cầu của cấp trên.

Đồng thời, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm khác khi có yêu cầu; tiếp nhận xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vụ việc đông người, phức tạp.

Tổ tiếp công dân có trách nhiệm tham mưu thực hiện nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 19.11.2019 của UBND tỉnh.

TAGS