Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 2.2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trực tiếp thông tin về kết quả đại hội, ông Đặng Văn Chương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội VIII của Đảng và trên thực tế, 20 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Trong 5 năm tới phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này. Đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trong tiến trình cách mạng mới, vai trò của tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước là hết sức quan trọng. Do vậy, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng được chú trọng, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần yêu nước, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

NGUYÊN ĐOAN