Nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

TRƯƠNG THANH CHÂU |

Một nghị quyết (NQ), chỉ thị của Đảng có đi vào cuộc sống đạt hiệu quả cao hay không phụ thuộc rất lớn vào độ thấm nhuần NQ cùng cái tâm ra sức vận động nhân dân và nêu gương thực hiện của đảng viên.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc đảm bảo cho sự thành công trong tổ chức thực hiện. Muốn vậy, phải thường xuyên đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ. Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã hết sức coi trọng và không ngừng cải tiến, đổi mới, nhưng chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ của Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức... sau khi học NQ ít được chú ý; việc tổ chức tuyên truyền trong quần chúng chưa coi trọng đúng mức dẫn đến NQ của Đảng không đến được nhân dân. Đặc biệt, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện NQ chưa tiến hành thường xuyên, chưa bám vào chương trình hành động, do đó, kết quả chưa cao, NQ chậm đi vào cuộc sống…

Theo chúng tôi, để nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng, người đứng đầu cơ quan, cấp ủy phải coi việc tổ chức học tập NQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị. Tổ chức đảng phải thể hiện được vai trò từ việc xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động, đến kiểm tra, giám sát việc học tập và thực hiện NQ. Cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tự giác học tập NQ, xem đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mình nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng. Cán bộ, đảng viên cũng cần phát huy và giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu trước quần chúng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào quần chúng học tập và thực hiện NQ của Đảng. Một điều quan trọng, các cấp ủy cần quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy cơ sở cần có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp truyền đạt, tạo điều kiện cho báo cáo viên cập nhật thông tin mới nhất có liên quan đến nội dung NQ ở địa phương, đơn vị để bổ sung vào bài giảng. Sau lớp dành cho cán bộ chủ chốt, căn cứ điều kiện thực tế của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là những tổ chức cơ sở đảng có ít đảng viên, Đảng ủy Khối nên tổ chức các lớp học tập trung theo cụm. Ở mỗi đợt học, nhất là những NQ mang tính chiến lược, cần bố trí thời gian để cán bộ đảng viên thảo luận, viết thu hoạch về những kiến thức đã lĩnh hội. Các cấp ủy cũng cần chú ý giao đoàn thể tổ chức cho quần chúng học tập các chỉ thị, NQ của Đảng.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội XII của Đảng; do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các NQ rất quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo NQ đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

TRƯƠNG THANH CHÂU