Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động

TRI KIẾM |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/Tu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá những năm qua, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về quy mô và số lượng; thu hút và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, khu chế xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân. Đề cao trách nhiệm, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các chủ doanh nghiệp, doanh nhân trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động…

TRI KIẾM