Nhận thức đầy đủ, thi hành hiệu quả

NGUYỄN THANH HẢO |

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nên những năm qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) đặc biệt coi trọng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm túc quy định của trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng nên các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhận thức đầy đủ, thi hành hiệu quả. Việc xây dựng, thực hiện chương trình KTGS hàng năm của các tổ chức đảng kịp thời, sát yêu cầu nhiệm vụ, tập trung kiểm tra xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Các cấp chú trọng giám sát sau kiểm tra để khắc phục yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra và các cuộc kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao chất lượng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mính, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 1.10.2012 của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và phẩm chất, đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp của Đảng bộ Khối đã tổ chức KTGS 515 lượt đối với tổ chức, đảng viên về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời tiến hành 716 cuộc KTGS về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện những điều đảng viên không được làm… So với nhiệm kỳ trước, số cuộc kiểm tra đối với tổ chức, đảng viên tăng gần 2 lần, giám sát tăng 2,7 lần. Nhìn chung, công tác KTGS của Đảng bộ Khối nền nếp, nhờ thế mà kỷ luật Đảng được giữ vững, kỷ cương Nhà nước được tăng cường, đoàn kết nội bộ phát huy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng nâng lên. Kết quả đạt được, trước hết xuất phát từ việc các cấp ủy xác định công tác KTGS là bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên phải thực hiện tốt để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa, khắc phục những tiêu cực. Thực hiện công tác KTGS, cấp ủy các cấp chỉ đạo, tiến hành công tác này đúng quy trình, quy định và mọi tổ chức đảng, đảng viên chịu sự KTGS của Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác KTGS và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy để công tác này chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác KTGS được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Đồng thời hết sức coi trọng công tác giám sát sau kiểm tra để khắc phục triệt để những yếu kém, vi phạm.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác KTGS, trước hết cơ quan tham mưu cấp ủy về nhiệm vụ này đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nên phải quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra hai cấp trong đảng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS theo Thông báo kết luận số 312 -TB/TW, ngày 9.3.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quan tâm đúng mức phương tiện, điều kiện làm việc và chế độ chính sách để cán bộ kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng.

Theo yêu cầu hiện nay, nhiệm vụ KTGS của Đảng ngày càng to lớn, nặng nề, trong đó cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát nói chung, nhất là giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ nhằm giúp đảng viên sửa sai khi lỗi phạm mới manh nha. Phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và trên cơ sở một số kinh nghiệm rút ra qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc hơn về công tác KTGS của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

NGUYỄN THANH HẢO