Những dấu ấn nổi bật

|

Cuối tuần qua, sau hơn gần 10 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, với trách nhiệm cao trước toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn nổi bật.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 28.1.2016 tại Hà Nội được tổ chức sau 30 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12.1986).

2. Về dự Đại hội có 1.510 đại biểu được tổ chức thành 68 đoàn. Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất. Đặc biệt, có 502 đại biểu đã dự 3 Đại hội Đảng toàn quốc trở lên, trong đó có một đại biểu nữ tham dự 8 kỳ Đại hội (đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khóa XI).

3. Đây là Đại hội có chất lượng của đại biểu cao nhất với 1.509 đại biểu trình độ đại học và trên đại học. Trong đó có 55 giáo sư và phó giáo sư, 752 tiến sĩ và thạc sĩ; 1.501 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân (đạt 99,4%).

4. Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, quyết tâm phấn đấu của cả nước và toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

5. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các Dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội.

6. Đại hội lần thứ XII là Đại hội đầu tiên Đảng ta thực hiện Đề án: “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

7. Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao (đồng chí trúng cử có số phiếu thấp nhất cũng hơn 62%), trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội bầu số lượng ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiều nhất từ trước đến nay, tăng 5 đồng chí so với nhiệm kỳ Đại hội XI.

8. Ngày 27.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị (gồm 19 đồng chí); bầu Ban Bí thư (gồm 3 đồng chí); bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương (gồm 21 đồng chí) và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII có 12 đồng chí mới, 3 nữ, 1 là người dân tộc thiểu số và 1 dưới 50 tuổi.

9. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhận được hơn 248 điện, thư chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ các châu lục trên thế giới - nhiều nhất so với các kỳ Đại hội trước, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.