Nông Sơn tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 19.7, Huyện uỷ Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của huyện.

PGS-TS. Nguyễn Văn Nam – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III (tại TP.Đà Nẵng) đã quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đại biểu tiến hành viết thu hoạch về một trong những vấn đề cơ bản, vấn đề mới được nêu trong các chuyên đề, gắn với liên hệ thực tiễn tình hình ở địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian đến.

MINH THÔNG