Phát huy vai trò của Mặt trận

VIỆT QUANG |

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

ỦY ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ trương hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của dân ở 22 xã, thị trấn. Qua đó, vận động nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của cấp ủy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp. Từ các kiến nghị của cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đã kịp thời báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan, qua đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Kết quả là nhiều giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã đi vào cuộc sống.

Về công tác góp ý xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các góp ý về công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, phát triển đảng viên được chú trọng. Các góp ý đối với các đồng chí đảng ủy viên cơ sở thường thẳng thắn trên tinh thần xây dựng để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng. Các ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tập trung vào các lĩnh vực như quy hoạch, bố trí cán bộ, chất lượng đảng viên, các vấn đề về văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, công khai thu chi các nguồn quỹ vận động, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân của cán bộ làm nhiệm vụ một cửa, công tác khám chữa bệnh…

Về công tác phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đã tham gia góp ý, phản biện các đề án của UBND huyện như đề án vệ sinh môi trường thị trấn Hà Lam giai đoạn 2018 - 2021 hay đề án phát triển đô thị trên địa bàn Thăng Bình giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Nhiều ý kiến đã làm sáng tỏ hơn về tính khả thi của các đề án, sát thực tiễn đời sống. Đối với đề án phát triển kinh tế vùng tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có nhiều góp ý sâu sắc về xây dựng các yếu tố hạ tầng, đặc biệt là giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển các cụm công  nghiệp cũng như đẩy mạnh trồng và phát triển các loại cây dược liệu.