Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

HÀN GIANG |

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở coi trọng, và xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh (Tam Kỳ) vào ngày 25.7.2022. Ảnh: N.ĐOAN
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh (Tam Kỳ) vào ngày 25.7.2022. Ảnh: N.ĐOAN

Từ sinh hoạt chi bộ

Tại buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” vừa diễn ra, Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình đánh giá, nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở địa phương đã lãnh đạo, thực hiện đạt kết quả tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần của cấp trên, đặc biệt là Quy định số 05 ngày 8.1.2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về “Quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

“Một trong những cách làm mới của Quảng Nam là duy trì 2 lần/năm việc phân công cấp ủy viên sinh hoạt với cấp ủy cơ sở và dưới chi bộ. Qua đó, giúp nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã. 

Để xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, thời gian tới toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) và “3 không” (cán bộ, đảng viên không được dính tệ nạn xã hội; không vi phạm an toàn giao thông; không vay tiền quá khả năng trả của mình)”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Nhiều TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu các mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, khắc phục được tình trạng chung chung, đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ trước đây.

Ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình cho biết, qua trao đổi, phân tích làm rõ những cách làm hay, những việc còn hạn chế, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp khả thi, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở giai đoạn mới.

Nâng chất lượng

Tổng kết 10 năm công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên theo Nghị quyết 22 ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành cho biết, Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp, như xây dựng đề án, nghị quyết chuyên đề; tổ chức tọa đàm, hội thi bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên giỏi; tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở,... góp phần tạo chuyển biến đáng kể của các TCCSĐ. Nhiều TCCSĐ thể hiện rõ sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Nhiều đảng bộ, nhất là các xã, thị trấn lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra ở cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.

Một số đảng bộ nhiều năm ở mức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong các năm gần đây vươn lên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Tam Anh Bắc, Tam Hòa, Tam Xuân 1, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Sơn. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của nhiều cấp ủy cơ sở thể hiện được sự nghiêm túc trong quá trình lãnh đạo, điều hành và thực hiện mối quan hệ công tác của cấp ủy, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng.

Từ sau khi thực hiện Nghị quyết số 22, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm ở Đảng bộ huyện được nâng lên đáng kể, từ 54,56% năm 2007 lên 77,41% năm 2020. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới tổ chức

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, kết luận... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22, Tỉnh ủy (khóa XX) đã ban hành Nghị quyết số 13, ngày 16.4.2013 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Số lượng TCCSĐ được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nhiều cấp ủy cơ sở đã đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến, tổ chức sinh hoạt chi bộ cơ bản đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Hầu hết cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Đội ngũ đảng viên mới được nâng lên cả về chất lượng và số lượng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động, ban hành kịp thời, cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trong tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, đảm bảo đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chính quyền các cấp. Thường xuyên đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động nghiên cứu những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra.