Phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Không chạy theo số lượng

NGUYỄN TRỌNG LĨNH |

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác phát triển đảng viên mới.

Quang cảnh lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức. Ảnh: TRỌNG LĨNH
Quang cảnh lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức. Ảnh: TRỌNG LĨNH

Kết quả đáng mừng

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối kết nạp được 967 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 28,93%). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX đề ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là kết nạp ít nhất 500 đảng viên.

Riêng năm 2021, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 193/190 quần chúng vào Đảng (vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 1,58% và đạt 38,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX).

Một số tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên như Trường Đại học Quảng Nam, Sở Y tế, Sở Tài nguyên - môi trường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế... Phần lớn đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp chính quyền, đoàn thể.

Theo kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối năm 2022, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được ít nhất 170 đang viên mới... Để thực hiện đạt chỉ tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng; gắn phát triển đảng viên với việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và đúng nguyên tắc, thủ tục kết nạp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đề ra một số nội dung chủ yếu cần triển khai như: Tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên và các văn bản điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ liên quan.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, quần chúng.Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên trong việc giáo dục, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Chi bộ đảng cần thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Thực hiện đúng quy trình, quy định, hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức...

Một số giải pháp cụ thể

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phát triển đảng viên và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt, lâu dài của mỗi tổ chức đảng.

Theo đó, tổ chức quán triệt kỹ trong tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính tất yếu và yêu cầu của công tác kết nạp đảng viên trong thời kỳ mới.

Cấp ủy cần có kế hoạch rà soát, theo dõi, nắm bắt hoạt động của quần chúng ở cơ quan, đơn vị; đề ra và quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể hằng năm của tổ chức mình.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng tiêu chuẩn kết nạp đảng, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác; người được kết nạp phải thực sự tiêu biểu, có uy tín ở tổ chức đoàn thể. Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ phương châm “khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng”...

Ngoài ra, thường xuyên lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Đây là tiền đề quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng.

Qua đó, phát hiện nhân tố mới ưu tú, hội đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân để xem xét, kết nạp. Mặt khác, cần tuân thủ nghiêm quy trình, quy định và tổ chức kết nạp đảng viên đúng nguyên tắc, thủ tục; tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn gắn với làm tốt công tác quản lý đảng viên cả nơi sinh hoạt và nơi cư trú.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa việc kết nạp với sàng lọc đảng viên. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không đủ tiêu chuẩn hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng để thanh lọc và xây dựng tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...