Quản lý đảng viên thời hội nhập

NGUYỄN THANH HẢO |

Chủ trương của Đảng về tăng cường hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới đối với côngtác quản lý đảng viên, nhất là tại các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao thẻ đảng cho các đảng viên trẻ. Ảnh: D.HOÀNG
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao thẻ đảng cho các đảng viên trẻ. Ảnh: D.HOÀNG

Từ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp, nhất là các chi, đảng ủy cơ sở xem công tác quản lý đảng viên là  nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, tập hợp nội lực. Trong tu dưỡng, rèn luyện, nhiều đảng viên luôn gắn mình với tổ chức, coi trọng tinh thần tự quản lý, có ý thức giữ gìn phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tuy vậy, công tác quản lý đảng viên của một số tổ chức đảng vẫn còn khiếm khuyết; cấp ủy cơ sở chưa sâu sát, nắm không kỹ vấn đề chính trị hiện nay của đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy nhiều khi không sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên nên thiếu sự chia sẻ, giải quyết không kịp thời những vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, sự gắn bó của đảng viên với tổ chức, quan hệ của cấp dưới với cấp trên nhiều mặt chưa tốt; tình cảm, trách nhiệm với nhau trong nội bộ có lúc, có nơi chưa thật lòng...

Thực trạng trên làm cho công tác xây dựng Đảng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến một bộ phận tổ chức, đảng viên sai phạm. Có cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống; uy tín của Đảng trong nhân dân bị giảm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quốc tế chưa thực sự ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập. Nguyên nhân cơ bản của hạn chế trên, trước hết thuộc về nhận thức; sau đó là trách nhiệm của đảng viên, sự thiếu gương mẫu của cán bộ lãnh đạo; công tác kiểm tra, giám sát về việc quản lý đảng viên của Đảng, nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Để giải quyết vấn đề trên, cấp ủy các cấp, trực tiếp là chi ủy, đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ quan hệ kinh tế quốc tế cần thường xuyên nâng cao nhận thức, giúp đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tuyên truyền lợi thế của đất nước, quê hương; đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, kết hợp với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Coi trọng tinh thần, trách nhiệm cụ thể của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc tế, làm cho tất cả toàn tâm, toàn ý với yêu cầu nhiệm vụ mới. Cấp ủy cơ sở cần nhận rõ quan hệ quốc tế để thu hút nguồn lực, tạo lợi thế tối đa cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh... Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, trực tiếp là tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ sở có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc tế. Từ yêu cầu đó, tổ chức đảng cấp trên cần có sự chỉ đạo sâu sát chi ủy, đảng ủy cơ sở trong việc đề ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để quản lý đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ quan hệ, hợp tác với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Quản lý cũng như đánh giá tổ chức đảng, đảng viên phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạo đức và lối sống làm trung tâm. Qua đó chọn cái mới, tiên tiến nhân rộng, nhất là những việc làm hay trong công tác theo dõi, định hướng tư tưởng, giúp đảng viên thực hiện nhiệm quốc tế, tạo động lực thi đua phát triển.

Cụ thể hơn, tổ chức cơ sở đảng các sở, ban ngành, khu kinh tế, khu công nghiệp... trong tỉnh có liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế cần xác định rõ nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các mặt công tác ở cơ sở để đảng viên nắm, thực hành hiệu quả. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ sở giúp cán bộ, đảng viên bồi dưỡng trình độ ngoại giao, ngoại ngữ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ngoài ra, tổ chức đảng, đảng viên còn phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ để kịp thời giúp đỡ đảng viên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Về phần mình, đảng viên phải thường xuyên tự nâng cao nhận thức đối với quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế; tập trung học tập về kiến thức, phương thức quản lý kinh tế và an ninh quốc phòng trong điều kiện mới. Đảng viên còn phải học cách quan hệ, ngoại giao phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình phát triển thế giới, khu vực. Đặc biệt, mọi đảng viên lãnh đạo phải thực sự là nhà ngoại giao để qua quan hệ công tác làm cho bạn bè quốc tế hiểu, tin tưởng, hợp tác.

Tổ chức đảng ở các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý đảng viên thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ kinh tế quốc tế. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiếp tục có giải pháp lãnh đạo cấp ủy cơ sở để qua đó đảng viên nắm vững về quan điểm, hiểu rõ nhiệm vụ hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu hội nhập, phát triển tỉnh Quảng Nam.

NGUYỄN THANH HẢO