Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII: Đổi mới phương thức tổ chức học tập

HÀN GIANG |

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải đổi mới hình thức, phương pháp, nghiêm túc, chu đáo, gắn với thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị theo hướng rõ nội dung, việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình thời gian triển khai hợp lý và đảm bảo nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc việc viết bài thu hoạch sau khi hoàn thành việc học tập, nghiên cứu nghị quyết. Xem đây là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó đề nghị các cấp ủy đảng, nhất là các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung công tác tuyên truyền về tiến độ, kết quả triển khai học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời chú trọng việc đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc việc quán triệt, triển khai nghị quyết của các thế lực thù địch.

Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên

Ngày 11.11.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03 về “tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, với mục đích thông qua việc học tập, tuyên truyền nhằm quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết. Tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra, nhất là đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu phải đổi mới về hình thức, phương thức tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết và tiến hành nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả; tập trung truyền đạt, thảo luận, quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm của nghị quyết. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng, các ngành, đơn vị xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

“Trong Kế hoạch số 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ kế hoạch mở lớp, nội dung, tài liệu học tập, thời gian hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, đối tượng viết thu hoạch, thời gian phải báo cáo kết quả viết thu hoạch... Đối với nội dung viết thu hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, cá nhân phải bám sát nội dung nghị quyết, tập trung phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của mình về những vấn đề cơ bản, mới trong nghị quyết. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, liên hệ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân và đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh.

Phù hợp với từng đối tượng

Lần này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chuẩn bị 3 loại tài liệu học tập, nghiên cứu và hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phục vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong toàn tỉnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, trên cơ sở căn cứ tài liệu do Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình đảm bảo nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó, chú trọng biên soạn các tài liệu phù hợp với đối tượng đảng viên là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa; đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân.

Chia sẻ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, toàn tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mà nghị quyết đã đề ra. Trong đó, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo động lực thực hiện đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó, đề ra các đề án, cơ chế, chính sách trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết.

“Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chương trình hành động của Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chủ trương; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phân kỳ thực hiện với nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ; phân công trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

TAGS