Quảng Nam hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

NGUYÊN ĐOAN |

Từ ngày 28.6 đến hết ngày 2.8.2020, tất cả 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lần lượt tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, khởi đầu là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành (đại hội trước của tỉnh) và kết thúc là Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để đánh giá, rút kinh nghiệm trên tất cả các mặt, các khâu, từ công tác chuẩn bị cho đến khi tổ chức và phục vụ đại hội. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, yêu cầu cụ thể đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Trên cơ sở đó, 20 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội trong tháng 7.2020 và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành đại hội vào ngày 2.8.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, 22 đảng bộ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, nghiêm túc, kịp thời tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và ban hành kế hoạch, văn bản lãnh đạo, tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị mình; trong đó, tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự đại hội đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và đúng quy định, quy trình về tổ chức đại hội đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và thành lập tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp huyện và tương đương để phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, kỹ lưỡng tất cả nội dung có liên quan. Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ cở và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là tiền đề quan trọng, tạo tinh thần, khí thế, động lực cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức trong quý IV.2020.

TAGS