Quế Sơn quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 và 06 của Hội nghị Trung ương 4

MINH CHÂU |

Ngày 27.2, huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 và Nghị quyết 06 của Hội nghị Trung ương 4 cho 120 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong Nghị quyết số 05-NQ/TW, ban hành ngày 1.11.2016, về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ban hành ngày 5.11.2016, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đồng thời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của huyện còn được cung cấp một số thông tin thời sự quốc tế quan trọng và các nước trong khu vực; cùng những chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam...

MINH CHÂU