Siết chặt kỷ cương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Tại hội nghị lần thứ 7 diễn ra ngày 6.4, Tỉnh ủy (khóa XXII) đã khẳng định quyết tâm chính trị cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21, ngày 25.10.2021 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XXII), Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 4 đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: N.Đ
Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XXII), Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 4 đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: N.Đ

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Tỉnh ủy đánh giá, 5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra với những biểu hiện tinh vi, phức tạp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội. Hội nghị thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả

“Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung được Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 thông qua là tiền đề quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống. Theo đó, từng đồng chí trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị kịp thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quyết liệt hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đã đề ra”.

(Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Nghị quyết của Tỉnh ủy nêu rõ: Công tác PCTN, tiêu cực luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời xác định mục tiêu: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện chặt chẽ cơ chế phòng ngừa để “không thể tham nhũng, tiêu cực” gắn với cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng, tiêu cực”; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác PCTN, tiêu cực để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, liêm chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thanh tra nhà nước; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; chủ động, tích cực tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, Quảng Nam thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ; xây dựng quy định, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thực hiện nghiêm việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo pháp luật về PCTN, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

“Kiên quyết xử lý trách nhiệm và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thuộc cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả.

Quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực cần phải xem xét, đánh giá, làm rõ động cơ, mục đích tư lợi cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phân biệt rõ hành vi sai phạm của cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung để khuyến khích và bảo vệ” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Bổ sung nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trên cơ sở thảo luận, Tỉnh ủy thống nhất bổ sung 3 nội dung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bổ sung 8 nội dung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Chia sẻ về 3 nội dung được bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói: “Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy chú trọng rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, đảm bảo đồng bộ, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của chính quyền.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật”.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp cùng vào cuộc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia phản ánh, góp ý với cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận, hội đoàn thể đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khuyến khích, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Về 8 nội dung được bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, Tỉnh ủy ban hành các chủ trương, đề án, các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…