Tam Kỳ quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

HOÀNG BIN |

Sáng 1.8, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, hiểu sâu và nắm vững những vấn đề cốt lõi và có thêm động lực, niềm tin đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Đảng đi vào cuộc sống.

HOÀNG BIN