Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Trách nhiệm của đoàn thể

NGUYỄN THANH HẢO |

Đảng phải coi trọng tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả xây dựng Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc góp ý của công đoàn, đoàn thanh niên ở các cơ quan, đơn vị không chỉ để tổ chức đảng trong sạch vững mạnh mà còn thể hiện bản chất dân chủ của chế độ, làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn coi trọng vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn coi trọng vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.

Nhiệm vụ quan trọng

Tham gia xây dựng Đảng là góp ý cho tổ chức, đảng viên về xây dựng, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng đạt hiệu quả. Trên tinh thần đó, Đảng luôn nhận được nhiều điều có lợi cho công tác lãnh đạo của mình trong việc lấy ý kiến của đoàn thể. Tuy vậy, nhiệm vụ quan trọng này có khi hình thức, một chiều, làm cho việc tham gia của quần chúng với đảng chưa được như mong muốn. Ngày 12.12.2013, Bộ Chính trị ban hành Quy định kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng. Qua đó khắc phục một số hạn chế về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng nói trên nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

Cũng như các tổ chức cấp huyện và tương đương khác, trong lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn coi trọng vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh về tham gia xây dựng Đảng. Từ đó, các đoàn thể luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, định kỳ thực hiện có hiệu quả, nhất vào dịp chuẩn bị đại hội Đảng cơ sở, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm hoặc chuẩn bị nhân sự trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Việc tổ chức đảng các cấp lấy ý kiến tham gia của đoàn thể đã trở thành kênh thông tin quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên nhiều tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chỉ đạo đoàn thể cùng cấp thực hiện có chất lượng nhiệm vụ quan trọng này. Tuy vậy, có nơi cấp ủy chưa quán triệt rõ mục đích, yêu cầu nên quần chúng tham gia còn chung chung, đại khái; tinh thần tiếp thu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo thiếu chân thành nên quần chúng ngại tham gia hoặc nếu có góp ý cũng chỉ qua loa, đại khái, xuôi chiều. Mặt khác, còn một số tiêu cực, hạn chế trong đảng và bệnh chạy theo thành tích của cả hệ thống chính trị vẫn chưa khắc phục đáng kể nên tình trạng e dè, nể nang trong gia góp ý xây dựng Đảng của các đoàn thể còn khá phổ biến…

Yêu cầu từ hai phía

Để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng của đoàn thể chính trị, cấp ủy và ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở cần một số giải pháp thực hiện để đáp ứng mục đích, yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị đã đề ra. Trong đó, các chủ trương của Đảng có liên quan đến trách nhiệm của đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng phải được triển khai đến đối tượng thực hiện một cách nghiêm túc. Các tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải có nhiệm vụ định hướng để đoàn thể cùng cấp xây dựng chương trình hành động, phương cách tham gia xây dựng Đảng.

Trong tham gia xây dựng Đảng, ban chấp hành đoàn thể cần căn cứ mục đích tăng cường vai trò lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên để xác định nội dung, phương pháp tham gia một cách hợp lý, hợp tình. Điều đáng lưu ý là phải thực sự dân chủ, công khai, khách quan, trung thực và luôn đề cao tính xây dựng và cách góp ý. Tham gia góp ý cho cấp ủy cơ sở và đảng viên cần tiến hành thường xuyên, khi cần đoàn viên có thể thông qua ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên để tham mưu cho cấp ủy, đảng viên, không nhất thiết chờ đến định kỳ. Khi được góp ý, tổ chức đảng, đảng viên phải luôn biết lắng nghe, tiếp thu điều chỉnh suy nghĩ, hành động của mình theo hướng tích cực. Bởi, người dám nói thẳng, nói thật chỉ mưu cầu lợi ích chung nên tổ chức đảng và đảng viên cần trân trọng sự góp ý chân tình của đoàn thể.

Cùng với đó, đảng viên là người đứng đầu trong hệ thống chính trị ở cơ sở phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để thực sự là hình ảnh mẫu mực về cách sống, lối sống để cấp dưới làm theo. Có như vậy, đoàn thể, quần chúng mới tham gia góp ý chân tình nhằm giúp cho Đảng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu trên, cấp ủy có thẩm quyền thường xuyên giám sát tổ chức đảng và đảng viên là bí thư, thủ trưởng đơn vị về thực hiện mối quan hệ giữa đoàn thể với tổ chức đảng và chính quyền, nơi nào và cá nhân nào không thực hiện tốt quy định về đoàn thể chính trị tham gia góp ý xây dựng Đảng cần được xem xét, xử lý một cách nghiêm túc. Ngoài ra, tổ chức đảng các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI). Định kỳ hằng năm, tổ chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên cần tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện quy định của Đảng đối với công tác tham gia xây dựng Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội. Nơi nào thực hiện tốt cần biểu dương, khen thưởng, còn tổ chức đoàn thể nào không tham gia xây dựng Đảng hoặc tham gia không đảm bảo yêu cầu thì phải xem xét, xử lý, đồng thời tổ chức đảng cùng cấp phải chịu trách nhiệm về vai trò lãnh đạo của mình đối với nhiệm vụ trên.

NGUYỄN THANH HẢO