Thăng Bình chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

VIỆT QUANG |

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 của huyện Thăng Bình đã đạt được nhiều thành quả.

Huyện ủy Thăng Bình tuyên dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT QUANG
Huyện ủy Thăng Bình tuyên dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT QUANG

Năm 2020, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở ở Thăng Bình đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tập trung thực hiện; số lượng, chất lượng có sự chuyển biến tích cực.

Đơn thư tố cáo đối với đảng viên được ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết đúng thẩm quyền, nguyên tắc, trả lời người tố cáo đúng quy định, đảng viên bị tố cáo có vi phạm được xử lý kịp thời, đồng thời minh oan những trường hợp bịa đặt, vu khống.

Về kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 88 tổ chức đảng và 85 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 44 tổ chức đảng và 7 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 45 tổ chức đảng và 49 đảng viên; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra 24 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã đánh giá đúng ưu điểm để phát huy, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng và đảng viên sửa chữa, khắc phục; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của địa phương, đơn vị.

Về kiểm tra dấu hiệu vi phạm, trong năm 2020, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 9 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 10 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm 8 đảng viên.

Qua kiểm tra, có 11 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, 9 tổ chức đảng và 7 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và yêu cầu khắc phục khuyết điểm.

Ông Đoàn Văn Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình cho biết, để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng.

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện ngày càng được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được siết chặt và giữ vững, dân chủ trong Đảng được phát huy, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

TAGS