Theo bước chân của Đảng

|

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến 7.2.1930 tại Cửu Long (Trung Quốc), mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã đề ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên CNXH của Cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí Trần Phú. Kể từ đó đến nay, Đảng ta đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.Hôm nay 20.1, Đại hội XII của Đảng tổ chức phiên trù bị, Báo Quảng Nam tóm lược một số nét chính ở 11 kỳ Đại hội đã qua của Đảng.Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng VI - Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam năm 1986. Ảnh internetĐại hội lần thứ IDiễn ra từ ngày 27 đến 31.3.1935 tại Ma Cao (Trung Quốc) do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì. Đại hội có 13 đại biểu đại diện cho các tổ chức cơ sở đảng trong nước và ngoài nước. Đại hội bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư.Đến tháng 10.1936 Trung ương Đảng được tổ chức lại, đồng chí Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư. Tháng 3.1938 Trung ương Đảng họp hội nghị toàn thể, bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư. Tháng 11.1940, tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh được phân công làm quyền Tổng Bí thư, đến Hội nghị Trung ương 8 (5.1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.Đại hội lần thứ IIDiễn ra từ ngày 11 đến 19.2.1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 73 vạn đảng viên. Đại hội thông qua báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo “Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới CNXH” của đồng chí Trường Chinh. Chính cương nêu ra nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất, xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH.Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.Đại hội lần thứ IIIDiễn ra từ ngày 5 đến 10.9.1960 tại Hà Nội; có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội thông qua Nghị quyết về “Nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới” đó là đẩy mạnh cách mạng XHCN ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ra Bộ chính trị gồm 11 ủy viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Đại hội lần thứ IVDiễn ra từ ngày 14 đến 20.12.1976 tại Hà Nội; dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội xác định đường lối xây dựng kinh tế là đẩy mạnh công nghiệp hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, đưa Việt Nam trở thành một nước công - nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc.Đại hội còn bổ sung Điều lệ Đảng, thay chức danh Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Tổng Bí thư. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 ủy viên chính thức, Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.Đây là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên CNXH.Đại hội lần thứ VDiễn ra từ ngày 27 đến 31.3.1982 tại Hà Nội; dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho hơn 1,7 triệu đảng viên. Đại hội xác định nhiệm vụ của Đảng là xây dựng thành công CNXH, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội xác định nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng lúc này là tiếp tục nâng cao tính giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, một Đảng thật sự trong sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với quần chúng.Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 116 ủy viên chính thức, 36 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết; Ban Bí thư gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư.Đại hội lần thứ VIDiễn ra từ ngày 15 đến 18.12.1986 tại Hà Nội; Đại hội có 1.129 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 1,9 triệu đảng viên cả nước. Tinh thần của Đại hội là “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”.Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng, khoa học và dân chủ.Đại hội nêu ra 5 phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế - xã hội và đề ra hệ thống giải pháp để thực hiện mục tiêu như: bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư; xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN; sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế (coi kinh tế có nhiều thành phần là đặc trưng của thời kỳ quá độ); đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, dứt khoát xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế kế hoạch hóa theo phương hướng hạch toán kinh doanh XHCN; phát huy động lực của khoa học kỹ thuật; mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại. Đại hội đưa ra thực hiện khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.Ban Chấp hành Trung ương được bầu mới gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị  gồm 13 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết; Ban Bí thư gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư.Đại hội VI là Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới. Đại hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên CNXH và mở ra thời kỳ phát triển mới cho cuộc Cách mạng Việt Nam.Đại hội lần thứ VIIDiễn ra từ ngày 24 đến 27.6.1991 tại Hà Nội; dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”. Cương lĩnh chỉ ra 6 đặc trưng của CNXH, đồng thời vạch ra 7 phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: xây dựng Nhà nước XHCN, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện; thiết lập quan hệ sản xuất từ thấp đến cao, đa dạng về hình thức sở hữu và phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất; tiến hành cách mạng XHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 146 ủy viên; Bộ chính trị gồm 13 ủy viên; Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công được giao trọng trách làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương.Đại hội lần thứ VIIIDiễn ra từ ngày 28.6 đến 1.7.1996 tại Hà Nội; Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2,1 triệu đảng viên trong cả nước tham dự. Đại hội đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Chủ trương xây dựng nền kinh tế mở; lấy việc phát huy con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời xác định khoa học - công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 170 ủy viên; Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công tiếp tục làm Ban cố vấn Trung ương.Đại hội đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI.Tại Hội nghị lần thứ 4 (12.1997), đồng chí Đỗ Mười từ nhiệm Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư.Đại hội lần thứ IXDiễn ra từ ngày 19 đến 22.4.2001 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đại biểu thay mặt cho gần 2,48 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội mang chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.Đại hội đưa ra định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc...”. Đại hội xác định mục tiêu chung của Cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Đại hội xác định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong bối cảnh mới hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội.Đại hội xác định đường lối kinh tế là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN. Đại hội xác định kinh tế nhiều thành phần ở nước ta gồm (6 thành phần): kinh tế nông nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể - tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (mới bổ sung tại Đại hội này).Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên, Bộ chính trị 15 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới.Đại hội lần thứ XDiễn ra từ ngày 18 đến 25.4.2006 tại Hà Nội, Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho 3,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội xác định: “Xã hội XHCN mà Đảng và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân lao động làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Đại hội xác định mục tiêu: đến năm 2010 GDP tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000; trong 5 năm 2006 - 2010 mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5 - 8%/năm, phấn đấu đạt hơn 8%/năm. Cơ cấu ngành trong GDP: nông nghiệp 15 - 16%, công nghiệp và xây dựng 43 - 44%, dịch vụ 40 - 41%; tạo việc làm cho hơn 8 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5% vào 2010 và tỷ lệ hộ nghèo giảm 10 - 11% năm 2010.Đại hội xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đạt mục tiêu trên: tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức; giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên; Ban Bí thư gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.Đại hội lần thứ XIĐại hội XI của Đảng chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 19.1.2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại Quảng Nam năm 2012. Ảnh: D.HOÀNGĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2005 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ (2011 - 2015). Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có đủ năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân hoàn thành những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong  những năm tới.Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 đồng chí, trong đó 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước ðlên CNXH.**          *Trải qua 11 kỳ Đại hội, Đảng ta đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, giành được những thắng lợi hết sức to lớn, chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Đó là cơ sở để nhân dân tin tưởng Đại hội XII của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra được những chủ trương đúng đắn, thể hiện sự đổi mới về tư duy, đặc biệt sẽ chọn được những nhân tố đủ tài, có tâm và tầm để lãnh đạo, đưa đất nước đi lên.L.V (tổng hợp)