Thủ trưởng phải "dân vận khéo"

NGUYỄN THANH HẢO |

Có vận động nhân dân tốt thì chủ trương của Đảng mới thành phong trào cách mạng. Ở Quảng Nam công tác này vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, khó tập hợp hết nhân tài, vật lực cho sự phát triển. Hạn chế trên có phần do thủ trưởng các sở, ngành và nhiều cơ quan nhà nước chưa “dân vận khéo”. Đó cũng là một trong những cơ sở để ngày 14.7.2015, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 5.6.2009 về tăng cường công tác dân vận và đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo các cơ quan nhà nước, thủ trưởng sở, ngành thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu thực hiện công tác dân vận gắn với quản lý nhà nước, cải cách hành chính nhằm tích cực giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các đơn vị nhà nước và thủ trưởng đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân và đẩy mạnh công tác dân vận về thi đua yêu nước…

Có thể khẳng định, công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, toàn diện; nhiều thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác vận động nhân dân, tập hợp được nội lực xây dựng quê hương. Tuy vậy, một số nơi và có thủ trưởng cơ quan chưa thực sự quan tâm công tác dân vận, dân chủ có khi không được phát huy đúng mức, chưa vận động hết thảy các nguồn lực ở cơ sở cho sự phát triển. Muốn công tác dân vận cơ quan nhà nước đạt yêu cầu, cần có giải pháp để thủ trưởng làm tốt công tác dân vận nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, trên cơ sở chủ trương về công tác dân vận đã được các cấp ban hành bằng văn bản, thủ trưởng cơ quan xây dựng chương trình hành động sát đặc điểm, tình hình đơn vị. Trong đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân; nội dung vận động phải bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân. Dân vận phải gắn với dân chủ và dân chủ phải được bàn thảo theo hướng của Đảng, một khi đã thông suốt vì lợi ích chung thì mọi người sẽ chung sức, đồng lòng để hoàn thành nhiệm vụ.

Các sở, ngành rà soát, bổ sung hoàn chỉnh những quy định, quy chế về xây dựng cơ quan, đơn vị, nhất là quy chế dân chủ. Thủ trưởng chủ động phối hợp với cấp ủy bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới. Đặc biệt, các sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính để mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân viên và người dân nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả. Có tập trung chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho nhân dân thì công tác dân vận mới đạt yêu cầu. “Thủ trưởng nghiên cứu kỹ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sát dân, gần dân, nghe dân, học dân, phục vụ kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân” là mô hình dân vận đối với người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Muốn công tác dân vận các cơ quan nhà nước đáp ứng mục đích, yêu cầu của Đảng, thủ trưởng phải “dân vận khéo”. Nhiệm vụ này gắn kết với nhiều mối quan hệ liên quan đến nhân tố con người nên thủ trưởng phối hợp với cấp ủy và tích cực động viên sự hưởng ứng của các đoàn thể để dân vận thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực.

Không có chính quyền cùng cấp, để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung xây dựng Đảng, trong đó có công tác dân vận. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, duy trì tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp để thủ trưởng các sở, ngành làm tốt công tác dân vận nhằm tập hợp lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Để công tác dân vận của các đơn vị nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng ủy Khối cần xây dựng đề án trình tổ chức đảng có thẩm quyền cho thành lập bộ phận theo dõi công tác dân vận và có chương trình, kế hoạch thực hiện chu đáo, hiệu quả công tác quan trọng này. Khi có bộ máy chuyên trách theo dõi công tác dân vận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mới có điều kiện chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thủ trưởng các sở, ban ngành làm tốt công tác “dân vận khéo”.

NGUYỄN THANH HẢO