Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII: Chuyển hóa thành hành động cụ thể

T.S |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII vừa ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể của ngành, địa phương để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXII, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Vì mục tiêu phát triển, Quảng Nam định hướng phối hợp, kêu gọi đầu tư xây dựng cảng biển Chu Lai thành cảng loại 1 quốc gia. Ảnh: T.S
Vì mục tiêu phát triển, Quảng Nam định hướng phối hợp, kêu gọi đầu tư xây dựng cảng biển Chu Lai thành cảng loại 1 quốc gia. Ảnh: T.S

Làm trong sạch Đảng; nâng cao chất lượng cán bộ

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu ban hành các chủ trương và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng trên địa bàn để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo; tiếp tục củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Toàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc để đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21.1.2019, của Ban Bí thư.

Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng ban hành các chủ trương, đề án, các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tổng kết, ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới về quy trình, quy định, quy chế trong công tác cán bộ và đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương; xây dựng bộ tiêu chí cụ thể (có định lượng) để thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ; tạo môi trường thuận lợi phát huy cao nhất năng lực cán bộ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có kế hoạch triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; trong đó, chú ý quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học và công nghệ; có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài. Xây dựng đề án về luân chuyển cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ để có kế hoạch đào tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh...

Tỉnh ủy cũng đã giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì, phối hợp tham mưu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách, đề án và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực, vấn đề: Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch; Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT tỉnh Quảng Nam; Phát triển khoa học và công nghệ, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số; Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp và hoạt động đối ngoại; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh.

Tỉnh ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng ban hành các chủ trương, đề án, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thúc đẩy 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược

Liên quan đến thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong giai đoạn 2020 - 2025, Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ công tham mưu triển khai thực hiện. Trong đó, mũi đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị phải huy động được các nguồn lực để thúc đẩy thực hiện, nhất là các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển, như: hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Chu Lai gắn với logistics; hạ tầng đáp ứng yêu cầu dự án khí - điện; hệ thống giao thông kết nối phía Tây với phía Đông của tỉnh, các tuyến đường có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh ở khu vực miền núi; hạ tầng cửa khẩu và giao thông cho thương mại qua biên giới, hành lang kinh tế Đông - Tây; xem xét, lựa chọn đầu tư các điểm nghẽn giao thông. Đề ra các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị bền vững, đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37%; đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

Lãnh đạo tỉnh khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Lãnh đạo tỉnh khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tỉnh ủy quyết tâm xây dựng thành công chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số để quản lý nhanh hơn, minh bạch, hiệu quả hơn; thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ để chuyển đổi hệ thống sản xuất - kinh doanh, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực; thúc đẩy khoa học - công nghệ và nghiên cứu phát triển, bảo đảm năng lực cạnh tranh chiến lược... Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực theo hướng đào tạo phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ số liên tục thay đổi và phát triển; đổi mới cơ chế khuyến khích, thu hút, sử dụng hiệu quả, đãi ngộ, tôn vinh nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đột phá cải thiện môi trường đầu tư, Tỉnh ủy định hướng phấn đấu duy trì và giữ vững Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước nhằm thúc đẩy thu hút mạnh các nhà đầu tư có quy mô lớn, thương hiệu để đầu tư dự án then chốt trên các lĩnh vực với công nghệ hiện đại, hàm lượng trí tuệ cao, thân thiện với môi trường... Các địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng sạch cho các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; thực hiện tốt việc công khai các quy hoạch để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin triển khai dự án... Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh phải tạo lập môi trường thuận lợi, có cơ chế hỗ trợ hoạt động; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng văn hóa khởi nghiệp và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Tập trung phát triển kinh tế vùng

Phát huy hơn nữa lợi thế vùng đồng bằng ven biển, Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ban hành các cơ chế, chính sách, đề án cụ thể để xây dựng vùng đồng bằng ven biển của tỉnh trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao. Riêng khu vực trung du, miền núi, có cơ chế, chính sách phát triển bền vững gắn với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tiến hành điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, ổn định dân cư, xây dựng các khu dân cư an toàn, phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phù hợp với điều kiện địa hình, xu thế biến đổi khí hậu, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền núi; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng, phúc lợi...

Hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Tỉnh ủy còn hướng đến giải pháp tổ chức phối hợp, liên kết tốt với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, vận tải, GD-ĐT, y tế...; tăng cường đầu tư và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng khung, các công trình đầu mối giao thông quan trọng theo nhu cầu phát triển của vùng. Đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển vùng, Quảng Nam sẽ liên kết xây dựng tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông - Tây; kết nối hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản, các sản phẩm lợi thế của các tỉnh trong vùng nhằm giúp doanh nghiệp định hướng xây dựng chiến lược phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm, tìm kiếm những thị trường tiềm năng.

Về mục tiêu phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành khu kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo tích cực làm việc với Trung ương để đề xuất áp dụng một số cơ chế đặc thù riêng cho các dự án động lực, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngoài đầu tư đồng bộ các trục giao thông quan trọng, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu chức năng, tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, có năng lực đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai thành Trung tâm Dịch vụ hàng không quốc tế đa chức năng; đầu tư phát triển cảng biển Chu Lai thành cảng loại 1 quốc gia, đảm bảo cho tàu từ 30.000 - 50.000 DWT cập cảng; phát triển khu cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quang, đảm bảo tiêu chí cảng loại 1...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm); Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông - lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%; Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt; Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng; Đến năm 2025, có 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý; Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%; Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao...

TAGS