Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Quyết tâm đi đúng lộ trình

TRƯỜNG ĐỒNG |

Ngay sau khi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được ban hành (ngày 25.10.2017) và Trung ương quán triệt triển khai cụ thể, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện nghị quyết một cách chi tiết, giao nhiệm vụ rõ ràng. Trong đó, trọng tâm là Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG

Nghị quyết 18: việc đã rõ, thực hiện ngay

Để việc thực hiện Nghị quyết 18 đạt yêu cầu đề ra, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của nghị quyết để chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, địa phương; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khó khăn, phức tạp, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hết sức chủ động, quyết tâm, quyết liệt và thực hiện đúng nguyên tắc, không nóng vội, chủ quan; thảo luận thật kỹ, xây dựng kế hoạch thật bài bản, từng công việc phải có đề án cụ thể, đúng theo quy trình pháp lý. Vấn đề nào đã đạt được sự đồng thuận cao thì quyết tâm làm. Vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì học tập kinh nghiệm và có báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, những việc đã rõ, cần thực hiện thì làm ngay. Những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó; các cơ quan, đơn vị cùng cấp ở các địa phương khác nhau không nhất thiết phải có mô hình tổ chức bộ máy giống nhau. Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trong khối lượng công việc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 đưa ra, đối với những việc cần làm ngay, Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ, viên chức và người lao động cho Sở Y tế. Thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng chuyển giao các nhiệm vụ quản lý về tài chính, tài sản, kế toán..., ở các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp quản lý và phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy…

Nghị quyết 19: phát triển dịch vụ sự nghiệp công

Đối với Nghị quyết 19, Chương trình hành động của Tỉnh ủy xác định, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu. Tỉnh ủy cũng cho rằng, đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Do đó, Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Về cách thức thực hiện, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 của cấp mình. Lựa chọn những việc cần làm ngay, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Từng ngành, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tế có thể xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện một cách thiết thực… Qua đó, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Để thực hiện đạt mục đích nêu trên, Tỉnh ủy chủ trương trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo quy định của Trung ương. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy đặt ra cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Một số mốc thời gian chủ yếu hoàn thành theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 18

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh:

+ Xây dựng đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh (báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6.2018).

+ Chỉ đạo thẩm định và phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền và UBND cấp huyện (hoàn thành trong tháng 6.2018).

+ Xây dựng đề án về tinh giản cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong tháng 6.2018).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

+ Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản xin ý kiến Trung ương để thực hiện chủ trương hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện (thực hiện trong quý I-2018).

+ Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương chức danh Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh thanh tra; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở các địa phương cấp huyện có điều kiện (hoàn thành trong năm 2018).

Một số mục tiêu chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19

- Giai đoạn đến năm 2020: Giảm ít nhất 10% số đơn vị sự nghiệp công lập so với hiện nay. Giảm ít nhất 10% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

- Đến năm 2025: Tiếp tục giảm ít nhất 10% số đơn vị sự nghiệp công lập và 10% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2020. Đến năm 2030 tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

TRƯỜNG ĐỒNG