Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy thay đổi tên miền

B.T.V |

Thực hiện ý kiến kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết đã xây dựng giao diện mới và thực hiện việc chuyển đổi tên miền Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam.

Được sự thống nhất của Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Bưu điện Trung ương, kể từ hôm nay 17.10, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam với tên miền cũ “tinhuyquangnam.vn” chính thức đổi sang tên miền mới “quangnam.dcs.vn”.

B.T.V