Xử lý kỷ luật 136 đảng viên vi phạm

B.T |

Trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng và Ủy ban kiểm tra (UBKT)tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 37 tổ chức đảng cấp dưới và 143 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tham nhũng, lãng phí; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, kết luận có 27 tổ chức đảng và 113 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức và 44 đảng viên, số còn lại kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm, sai phạm.

Bên cạnh đó, công tác giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm tổ chức thực hiện, mở rộng đối tượng giám sát ở nhiều lĩnh vực, kịp thời phát hiện khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên để chủ động ngăn ngừa. Các cấp ủy đảng đã tiến hành giám sát 150 tổ chức đảng và 265 đảng viên; UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 147 tổ chức đảng cấp dưới và 135 đảng viên. Qua giám sát, đã kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra làm rõ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các tổ chức đảng và cá nhân được giám sát kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 136 đảng viên vi phạm, với các hình thức: khiển trách (85 đảng viên), cảnh cáo (35); cách chức (3), khai trừ (13). Ngoài ra, cấp ủy, UBKT các cấp quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 6 đảng viên vi phạm theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

B.T