Khẩn trương kết nối liên thông cơ sở dữ liệu dược quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam hiện có 1.090 cơ sở kinh doanh thuốc. Tính đến ngày 11.5.2021, toàn tỉnh có 335 cơ sở đã kết nối liên thông với cơ sở dược quốc gia (chiếm 30,73%); 755 cơ sở chưa kết nối liên thông.

Để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề dược trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược khẩn trương thực hiện kết nối liên thông với cơ sở dược quốc gia, hoàn thành chậm nhất đến ngày 31.5.2021. Sau thời gian này, cơ sở nào chưa thực hiện kết nối, liên thông sẽ bị xử phạt theo quy định và xem xét rút giấy phép hành nghề.

Văn phòng HĐND, UBND/phòng y tế huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát danh sách cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn và thực hiện đúng các quy định hiện hành về hành nghề dược; đôn đốc, chỉ đạo cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thu hồi triệt để khi phát hiện thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bị thu hồi, thuốc vi phạm khác...

Thanh tra Sở Y tế, văn phòng HĐND, UBND/phòng y tế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với cơ sở hành nghề dược theo phân cấp quản lý.

TAGS