Phân bổ hơn 800 triệu đồng hỗ trợ phòng chống Covid-19

NHƯ THỦY |

Từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đã ký các quyết định phân bổ hơn 800 triệu đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. 

Trong đó, chuyển huyện Duy Xuyên 112 triệu đồng để hỗ trợ 112 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (mỗi hộ 1 triệu đồng); huyện Hiệp Đức 600 triệu đồng để thêm nguồn kinh phí triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

TAGS