Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 1.6, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh. Ban Chỉ đạo do ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ngoài ra, còn có Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở NN&PTNT; Giám đốc Sở Công thương làm Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Ủy viên Thường trực và 9 người khác làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, hiệu quả. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác ATTP trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác ATTP của các sở, ngành, địa phương.

Ban Chỉ đạo có tổ giúp việc là cán bộ các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, giúp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của ban, theo dõi, nắm tình hình, kết quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

BẢO NGUYÊN